അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?
എഴുതി തുടങ്ങിയതോ, പൂർത്തിയാക്കിയതോ ആയ സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങൾ ലിപി പബ്ലിക്കേഷന്‍സിലൂടെ പുസ്തകമായി മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും വിതരണത്തിനും നിങ്ങളോടപ്പം നിൽക്കുന്നു.
വിളിക്കേണ്ട സമയം : 10am മുതൽ 5pm. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 9847262583

We are at the forefront of innovative ideas and creating new waves in publication. We are also running Orient books as our sister concern with full facility and have a good rapport with customers

WhatsApp
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!